Goli Bahar
Rafiq Chalak

0 played this

about this album

new album

Goli Bahar

Rafiq Chalak

9 songs - 70 minutes

# song play genre time
1 Goli Bahar Folk 11:49 4.9
2 Sotan Folk 12:41 4.9
3 Zolfi Rash Folk 4:00 4.9
4 Khalo Ribowar Folk 9:13 4.9
5 Koch Folk 4:41 4.9
6 Chawanm Nma Bo Gryan Folk 5:25 4.9
7 Dariae Dltangi Folk 11:56 4.9
8 Lai Lai Jargm Lai Folk 6:04 4.9
9 Sewza Folk 3:55 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S