Dalahoo
Ghader Elyasi

0 played this

about this album

new album

Dalahoo

Ghader Elyasi

13 songs - 62 minutes

# song play genre time
1 Shlaw Xanan Folk 12:46 4.9
2 Dalahoo Folk 6:52 4.9
3 Cho Mas Cho Sia Folk 4:26 4.9
4 Shirina Xanem Folk 4:26 4.9
5 Jwanro Folk 4:08 4.9
6 Dalahoo Pop 3:50 4.9
7 Nachido Pop 3:50 4.9
8 jaf Pop 3:39 4.9
9 Golakam Pop 3:29 4.9
10 Kahghaz Pop 3:48 4.9
11 Ho Go Pop 3:24 4.9
12 Ajab Pop 3:15 4.9
13 Safar Pop 4:01 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S