ShlerGian
Borhan Mirzaei

0 played this

about this album

new album

ShlerGian

Borhan Mirzaei

4 songs - 26 minutes

# song play genre time
1 Shler Gian Halparke 9:11 4.9
2 Kizhi Jowan Halparke 5:58 4.9
3 Saltana Halparke 6:28 4.9
4 Shadm Ka Halparke 4:28 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S