Bakhtyar 2011 Album
Bakhtiyar Saleh

0 played this

about this album

<p>kras resh</p>

new album

Bakhtyar 2011 Album

Bakhtiyar Saleh

19 songs - 133 minutes

# song play genre time
1 kras resh Pop 05:22 4.9
2 Gole bey bey u bey bey Pop 4:22 4.9
3 Dewane Pop 3:33 4.9
4 Chaw Siya Pop 4:00 4.9
5 Nazile Pop 5:38 4.9
6 Henasekem Pop 5:02 4.9
7 Banaza Pop 3:47 4.9
8 Malababim Jiwani Halparke 3:13 4.9
9 Gulim sayzada Halparke 3:35 4.9
10 Chak halpara narme kanyan Halparke 11:15 4.9
11 Lakolani tangabar Halparke 4:46 4.9
12 Sayri yarim kan Halparke 7:04 4.9
13 Nazibalabarz Halparke 13:49 4.9
14 Zuberawa Halparke 9:26 4.9
15 Shiwan mastim Halparke 10:34 4.9
16 Kolwana Halparke 14:36 4.9
17 Narme zene Halparke 5:03 4.9
18 Farida Halparke 12:46 4.9
19 Hay Danwe Halparke 5:22 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S