Bo Toray
Azad Javaheri

0 played this

about this album

new album

Bo Toray

Azad Javaheri

14 songs - 79 minutes

# song play genre time
1 Bo Toray Halparke 8:34 4.9
2 Chet Gerek Halparke 5:43 4.9
3 Harey De Halparke 9:06 4.9
4 Hatew Halparke 3:34 4.9
5 Abene Halparke 4:45 4.9
6 Nazar Halparke 6:42 4.9
7 Biryar Halparke 5:00 4.9
8 Ghezal Halparke 10:01 4.9
9 Dile Giyan Halparke 4:19 4.9
10 Sincane Halparke 2:40 4.9
11 Shine Giyan Shine Halparke 7:41 4.9
12 Wird Wird Mle Rane Halparke 3:51 4.9
13 Shewe Wesh Bawanim Halparke 3:56 4.9
14 Pariyakey Lo Mala Halparke 3:25 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S