Kurdestan
Ayat Ahmad Nejad

0 played this

about this album

No Lyrics

new album

Kurdestan

Ayat Ahmad Nejad

9 songs - 43 minutes

# song play genre time
1 Hasrat Pop 4:30 0
2 Golm Bar Aka Pop 3:32 0
3 Dvene shaw Pop 4:52 0
4 Nazdar giyan Folk 4:5 0
5 Pem bele Folk 5:52 0
6 Saqi Folk 4:41 0
7 Xam Folk 7:24 0
8 Yadet akam Folk 5:16 0
9 Havar yar halale Folk 3:10 0

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S