Baran Barana
Ahmad shamal

0 played this

about this album

new album

Baran Barana

Ahmad shamal

17 songs - 106 minutes

# song play genre time
1 Aman Aman Folk 11:21 4.9
2 Bamache Nabem Razi Folk 5:46 4.9
3 Baran Barana Folk 2:39 4.9
4 Kaxaz Danosem Bo Leyla Folk 3:12 4.9
5 Lam Evarao Folk 5:54 4.9
6 Mailangena Folk 8:38 4.9
7 Sora Gol Folk 4:47 4.9
8 Bewa Zhena Halparke 15:09 4.9
9 Ho Ho Kalabai Halparke 12:06 4.9
10 Allah allah To Yari Meni Halparke 4:28 4.9
11 baran barana Halparke 2:01 4.9
12 Chawarvan Halparke 6:17 4.9
13 Chaw Nargesi Shahlaie Halparke 3:58 4.9
14 Darveshem Toba Karm Halparke 6:21 4.9
15 Gol Va Haji Meryam Halparke 2:57 4.9
16 Hezar Yarem Be Halparke 5:00 4.9
17 Bakahirbe Halparke 5:45 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S