Barkha Barkha
Ahmad nazar

0 played this

about this album

new album

Barkha Barkha

Ahmad nazar

12 songs - 102 minutes

# song play genre time
1 Barkha Barkha Halparke 6:19 4.9
2 Boko Zava Halparke 10:20 4.9
3 Khan Halparke 24:33 4.9
4 Amine To Golakami Halparke 5:10 4.9
5 Amrakam Lavlav Halparke 4:17 4.9
6 Are Ho Kale Halparke 10:32 4.9
7 Deldari Halparke 6:29 4.9
8 Hasta Bera Lam Halparke 11:19 4.9
9 Kizhi Hawraman Halparke 6:15 4.9
10 Omreka Halparke 6:32 4.9
11 Paeez Paeez Halparke 3:09 4.9
12 Khaw Arad Nirem Halparke 6:40 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S